Nhẫn Topaz London, Do Vũ Design
Nhẫn Topaz London, Do Vũ Design


>>Quy trình thiết kế hậu trường<<

Vẽ phát thảo ý tưởng
Vẽ phát thảo ý tưởng


Vẽ phát thảo ý tưởng
Vẽ phát thảo ý tưởng


Hoàn chỉnh phát thảo
Hoàn chỉnh phát thảo


Hoàn chỉnh phát thảo theo đá chủ
Hoàn chỉnh phát thảo theo đá chủ


Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 1
Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 1


Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 2
Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 2